Общи условия

I. Общи положения

Настоящите Общи условия уреждат използването на онлайн магазина viasaborna.com и регламентират отношенията между ХОЛИ ТИЙМ ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: 201950349, със седалище и адрес на управление:гр. София, Дианабад №53 , представлявано от ..., в качеството й на Изпълнителен директор,: („Дружеството“) и лицата, ползващи онлайн магазина („Потребител/и“).

Приемането на настоящите Общи условия от страна на Потребителите е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Дружеството и Потребителите.

С натискане върху бутона „Съгласен съм с общите условия“, Потребителят декларира, че е прочел и разбрал настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги без забележки и се задължава да ги спазва.

/1/ Общите условия са задължителни за всички Потребители. Дружеството си запазва правото да променя Общите условия. Дружеството се задължава да уведоми Потребителя за всяко изменение в Общите условия в 7-седем дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

/2/ Когато не е съгласен с измененията на Общите условия, Потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

/3/ Потребителят упражнява правото си по т. 4 /2/, като изпраща до Дружеството писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна в Общите условия.

/4/ Измененията в Общите условия обвързват Потребителя, когато Потребителят е уведомен от Дружеството по точка 4 /1/ и не е упражнил правото си по точка 4 /2/ и точка 4 /3/.

II. Задължение на потребителя при регистриране

Потребителите дават своето съгласие и декларират, че при използване на онлайн магазина viasaborna.com ще предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. Дружеството не носи отговорност за невярно/неточно изпълнена поръчка във връзка с получена от Потребителите невярна, неточна, непълна и неактуална информация.

III. Лични данни

Дружеството е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството за целите на изпълнение на договора за покупко – продажба и доставка на поръчани стоки.

8. Дружеството гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставени или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

Дружеството защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. При спазване на действащото законодателство и настоящите Общи условия, Дружеството може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъде съобразено с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морал и добрите нрави. Дружеството се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и др., освен в случаите когато е получил изрично писмено съгласие на Потребителя; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. В тези случаи Дружеството е длъжно да предостави информацията по силата на закона.Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Дружеството при използване на сайта, както и за целите за извършване на поправка в предоставените лични данни.

IV. Представяни стоки и услуги на сайта

Онлайн магазина viasaborna.com предлага разнообразна гама от стоки. Към всяка стока в сайта е предоставена информация за цена, основни характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагане на извършването на информиран избор от Потребителя при покупка на продукта.

Дружеството не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и технически параметри на мониторите, дисплеите и техническите устройства, използвани за достъп до сайта viasaborna.com.

Дружеството не носи отговорност за посочените приблизителни сантиметри на аксесоарите качени на страницата на viasaborna.com.

Дружеството не носи отговорност при неправилно избиране на размер. Информацията качена на страницата на viasaborna.com,относно размерите актуална и съобразена с нормативните изисквания за определяне на размер на дреха. За yлеснение на клиентите има публикувани таблици с номерация и сантиметри.Именно за това дружеството не носи отговорност при неправилен избор на размер дреха.

Дружеството си запазва правото да променя по всяко време информацията, публикувана на сайта, включително и информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките, без предварително да уведомява Потребителите.

Потребителите се считат информирани за посочените промени и промените влизат в сила от датата на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчката част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите на стоките да бъдат изчерпани. Във всички тези случаи, Потребителят ще бъде информиран на предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

Всички посочени в сайта цени са в български лева и с включен ДДС. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоката.

За всяка стока, предлагана в сайта, е посочена редовната цена на стоката, без намаление.

В случаите, когато за определени стоки, предлагани в сайта, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена.

V. Условия за покупка на стока

Потребителят разполага с няколко опции за пазаруване в Онлайн магазина viasaborna.com:

 • Да се регистрира с потребителско име и парола. Регистрацията е изцяло доброволна и безплатна.
 • Да избере опция „Поръчай“ – в този случай Потребителят трябва да попълни личните си данни, данните за доставка и метода на плащане.
 • Да избере опция „Бърза поръчка“ – в този случай Потребителят трябва да въведе телефонния си номер и email адрес.

Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни и точни данни, в противен случай носи отговорност за неточното изпълнение на поръчката.

Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка.

Потребителят носи изцяло отговорността за опазване на своето потребителско име и парола за профила си в онлайн магазина, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

VI. Поръчки

Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в онлайн магазина. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида на стоките, количеството им и начина на плащане, според предложените на сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на поръчката с натискане на бутона потвърди, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки.Заявката се счита за подадена след кликване на бутона „Съгласен съм с общите условия“ и натискане на бутона „Завърши поръчката“. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема имейл потвърждение на поръчката, отправено му от Дружеството за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор.

Дружеството изпраща имейл, с който потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчана стока.

Дружеството има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време без да е длъжно да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Дружеството има право да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка.

VII. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока чрез:

 • Наложен платеж.
 • Банков превод.
 • ePay.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Дружеството цялата продажна цена на поръчаната стока.

При избран начин на плащане „Наложен платеж“ Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на стоката, ведно с цената за доставка на стоката, съгласно настоящите Общи условия.

При избран начин на плащане „Банков превод“, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, в банковата сметка на Дружеството, посочена в сайта. В платежното нареждане като основание за плащане трябва да бъде посочен номера на поръчката, генериран при изпращането на заявката.

За разплащане в системата „ePay“ е необходимо Потребителите да имат регистрация в www.epay.bg. За разплащане в системата „ePay“ могат да се използват дебитна карта с логото на БОРИКА, международни кредитни карти MasterCard, Visa и микросметка. Микросметката е изцяло Интернет базирана. Ако Потребителите желаят да извършват плащания с карта, трябва да регистрират картата си в ePay.bg, след което да потвърдят желанието да извършват разплащания в Интернет от банкомат - чрез менюто "B-pay" - код за регистрация 60006. Ако желаят да извършват плащания с микросметка, трябва да захранят микросметката си с парични средства. ТИН на Дружеството е посочен в сайта.

VIII. Доставка

Стойността на пощенските и транспортните разходи се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта viasaborna.com.
 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

За поръчки над 100 лв. доставката е безплатна.

Срокът за доставка на поръчаните стоки е до 5 (пет) дни за територията на Република България, след получаване на потвърждение на поръчката. Срокът за доставка на поръчаните стоки за чужбина е до 30 (тридесет) дни след получаване на потвърждение на поръчката. Срокът за доставка може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на Дружеството.

Доставката се извършва:

 • За територията на Република България – чрез куриерска фирма, врата до врата.
 • За чужбина – от пощенска служба, до пощенска станция.

Дружеството не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакт и/или телефон, както и при други, независещи от Дружеството обстоятелства.

При предаване на стоките, потребителят или третото лице, посочено от него са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

IX. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който той или третото лице, различно от куриера и посочено от потребителя, приеме стоката.

X. Връщане на стока

Потребителят има право да върне закупената стока в 14-дневен срок, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, считано от датата на приемане на стоката от Потребителя или третото лице, различно от куриера и посочено от Потребителя.

Когато Потребителят иска да се откаже и да върне закупената стока е необходимо да информира Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. За целта Потребителят следва:

 • Да използва Eлектронен формуляр за връщане, който попълва като използва изпратената поръчка от неговият профил.
 • Да заяви връщане не през неговият профил, но отново чрез Електроне формуляр за връщане като предостави телефон за обратна връзка с оператор.

И в двата случая, Потребителят е длъжен да посочи банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

Стоката следва да се върне на Дружеството в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на третото лице, посочено от Потребителя. Потребителят отговаря за връщане на стоката в посоченото състояние.Върнатата в горепосочения срок стока се приема от Дружеството, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • Стоката е в оригиналната опаковка.
 • Стоката е с оригинален етикет от Дружеството и производител, на който цялостта не е нарушена по никакъв начин.
 • Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид.
 • Приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена.

Потребителят има право да информира Дружеството за отказа си от договора и като изпрати съобщение за упражняване на правото си на отказ на електронната поща на Дружеството в 14-дневен срок от получаване на стоката.

Потребителят е длъжен да посочи банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума. След получаване на съобщението Дружеството изпраща на Потребителя имейл – съобщение, с което потвърждава, че е получил имейл за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия за връщане на стоката се прилагат и в този случай.

Възстановяването на сумата се извършва в 14 - дневен срок от получаване на формуляра за връщане и получаването на стоката от Дружеството, а когато Потребителят е упражнил правото си на отказ по електронната поща, след получаване на стоките от Дружеството.

Възстановяването на сумата се извършва единствено по банковата сметка, посочена от Потребителя.Разноските по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. До момента на предаване на върнатата стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

XI. Рекламации

/1/ Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

/2/ При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на платената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на поправка на стоката.

/3/ Рекламацията се предявява пред Дружеството или пред упълномощено от него лице.

/4/ Рекламацията се предявява устно или писмено.

/5/ При предявяване на рекламацията Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.

При подаване на рекламацията Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • Касова бележка или фактура.
 • Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното.
 • Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • Банкова сметка, по която платената за стоката сума ще му бъде възстановена в случай, че потребителят се откаже от замяна на стоката с друга.

Разходите за връщане на рекламираната стока са за сметка на Дружеството. Дружеството уведомява Потребителят в срок до 2 /два/ работни дни, преди изпращане на куриер до адреса на Потребителя за експедиране на стоката. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера.

Рекламациите на Потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на Дружеството да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползване на сайта.

56. Дружеството не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до сайта по всяко време.

Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да е било начин посредством предоставяните услуги.

Дружеството не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез сайта, в случай на неоторизиран достъп от трети лица.

Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които той не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди.

XIII. Права и задължения на потребителя

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

Потребителят е длъжен незабавно да уведомява дружеството за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги когато съществува опасност от такова използване.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата на viasaborna.com.

Всеки потребител, независимо дали е клиент на Дружеството се задължава при използване на услугите:

 • Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.
 • Да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
 • Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи на неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърния хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

XIV. Общи разпоредби

При използване на онлайн магазина viasaborna.com. Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

Всички спорове възникнали при или по повод тълкуването и/или изпълнението на настоящите Общи условия ще бъдат решавани чрез споразумение между страните, а при невъзможност от постигане на такова, от компетентния български съд.